ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

pricing.browseExtByCategory

دامنه
pricing.register
pricing.transfer
pricing.renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
43,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.org
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.net
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.biz
46,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
.info
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.name
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.us
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.tv
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.cc
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.me
88,000 تومان
1 سال
88,000 تومان
1 سال
88,000 تومان
1 سال
.co
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.in
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.asia
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.company
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.gallery
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.media
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ایران
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.city
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.xyz
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.pro
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains